?

Log in

No account? Create an account
"Спитковський" від "Шпитьки" - Шпитьки — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Спитковський" від "Шпитьки" [Nov. 2nd, 2010|10:27 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
[Tags|, ]

Знайшла цікаву інформацію, не знаю наскільки відповідає дійсності:

"Что означает фамилия СПИТКОВСКИЙ?

Фамилия Спитковский (также Спидковский, Шпитковский) образована от названия украинской деревни Шпитки..."

Джерело: http://toldot.ru/urava/lnames/lnames_4693.html
linkReply